Terms & Conditions

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hieronder weergegeven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Consument: de kopende partij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Tassen Museum Webshop: de verkopende partij tevens handelend onder de naam The Lady of Designer Bags BV.
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop tussen Tassen Museum Webshop en de Consument ten aanzien van de door Tassen Museum Webshop geleverde producten. Product: alle goederen die in het kader van een tussen de Consument en Tassen Museum Webshop gesloten Overeenkomst worden geleverd.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tassen Museum Webshop en de Consument, alsmede voor elke aanbieding van Tassen Museum Webshop en voor elke bestelling van de Consument.
2.2 Bij het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het tot stand komen van een Overeenkomst aanvaardt de Consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden.De overeenkomst tussen de koper en de Tassen Museum Webshop komt tot stand op het moment dat de Tassen Museum Webshop per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd waarin een weergave van de bestelling staat.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering tussenpersonen en/of derden dienen worden betrokken.
2.4 Eventuele afwijkingen op de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van The Lady of Designer Bags BV zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde worden ingetrokken. Tassen Museum Webshop is gerechtigd prijzen te wijzigen, onder meer wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Zie ook art. 5.5.)
3.2 Tassen Museum Webshop is niet aan haar aanbiedingen gebonden indien de Consument, in termen van redelijkheid en billijkheid en naar de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel er van, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Bij een samengestelde prijsopgave is levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs niet mogelijk.
3.4 Tijdelijke aanbiedingen gelden voor zover de voorraad strekt.
3.5 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Tassen Museum Webshop. Indien Tassen Museum Webshop de bestelling niet accepteert wordt dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt aan de Consument. Indien de betaling op een bestelling niet binnen 14 dagen na de bestelling geheel is voldaan vervalt de aanbieding.
3.6 De in de aanbiedingen weergegeven prijzen staan vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Afbeeldingen en specificaties

4.1 De afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, kleuren van tassen en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst.

Artikel 5 Betalingen en levering
5.1 Verzendkosten op de levering van de Producten worden bij de Consument in rekening gebracht.
5.2 De levertijd vangt pas aan nadat de Consument alle gegevens die Tassen Museum Webshop benodigd heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst volledig aan Tassen Museum Webshop heeft verstrekt.
5.3 De levertijd is indicatief en is derhalve geen fatale termijn. Tassen Museum Webshop is in ieder geval gerechtigd de opgegeven levertijd met een periode van 10 dagen te overschrijden. Bij het uitblijven van levering dient de Consument Tassen Museum Webshop schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, voordat er sprake kan zijn van verzuim ex art. 6:81 BW.
5.4 Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. Betaling kan uitsluitend geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- resp. de bankrekening van Tassen Museum Webshop.
5.5 Prijsverhogingen in de periode tussen het moment van de bestelling en het moment van levering komen voor rekening van de Consument. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tassen Museum Webshop.
5.6 Tassen Museum Webshop bepaalt zelf de wijze van verzending. Tassen Museum Webshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutief opgegeven adressen en het niet of niet volledig door Tassen Museum Webshop kunnen leveren van de Producten als gevolg van het handelen van de Consument.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Tassen Museum Webshop blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Garantie
7.1 Na het sluiten van de Overeenkomst verschaft Tassen Museum Webshop de Consument een factuur die tevens als garantiebewijs dient. Deze garantie houdt in dat Tassen Museum Webshop binnen de garantietermijn het geconstateerde gebrek herstelt of vervangt. In geval van vervanging verbindt de Consument zich reeds nu voor als dan om de te vervangen zaak aan Tassen Museum Webshop te retourneren en de eigendom van de zaak daarover aan Tassen Museum Webshop te verschaffen.
7.2 De garantie is niet van toepassing indien sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, dan wel indien de Consument of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht of hebben trachten aan te brengen zonder dat de Consument hiervoor schriftelijke toestemming van Tassen Museum Webshop heeft verkregen.
7.3 Tassen Museum Webshop is buiten de garatietermijn gerechtigd alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten bij de Consument in rekening te brengen.
7.4 Tassen Museum Webshop kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van non-conformiteit van het Product, gevolgschade en (andere) indirecte schade daaronder begrepen, behalve voor zover de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit.
7.5 De verpakking van het bestelde artikel is zodanig, dat de Tassen Museum Webshop garant staat voor onbeschadigde aflevering. In geval van onjuiste of beschadigde aflevering dient de ontvanger het artikel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Tassen Museum Webshop te retourneren.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De Consument is gehouden te onderzoeken of de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Consument binnen 5 werkdagen na levering hiervan schriftelijk melding te doen aan Tassen Museum Webshop .
8.2 Indien de Consument op deugdelijke wijze heeft aangetoond dat de geleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden en Tassen Museum Webshop hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, dienen de desbetreffende Producten aan Tassen Museum Webshop retour te worden gezonden binnen de in artikel 8.3 genoemde termijn en komt vervolgens aan Tassen Museum Webshop de keuze toe om de desbetreffende Producten te repareren, te vervangen dan wel de factuurwaarde aan de Consument te retourneren.
8.3 De Consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na de levering van het Product. De Consument mag binnen deze gestelde termijn zonder opgaaf van reden een Product retourneren waarbij de aankoopprijs zal worden terugbetaald. De kosten voor het retour sturen van het Product zijn voor rekening van de Consument. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke mededeling hiervan en in de onbeschadigde en originele verpakking.

Artikel 9 Risico-overgang
9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die onderdeel van de Overeenkomst zijn, gaat op de Consument over op het moment van levering aan de Consument of door levering van de Producten aan de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken tussenpersonen en/of derden.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Tassen Museum Webshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
10.2 Tassen Museum Webshop behoudt zich te allen tijde het recht voor om schadevergoeding van de Consument te vorderen indien de schade het gevolg is van het handelen van de Consument en dit handelen verwijtbaar is.

Artikel 11 Beperking aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Tassen Museum Webshop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW).

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, berusten alle rechten en bevoegdheden die Tassen Museum Webshop op basis van de Auteurswet toekomen uitsluitend bij Tassen Museum webshop.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Tassen Museum Webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Tassen Museum Webshop redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Tassen Museum Webshop ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden (overmacht). Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, wegversperringen, files, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de telecommunicatie infrastructuur/ internetverbindingen, stakingen, tekortkomingen van leveranciers van Tassen Museum Webshop waarvan Tassen Museum Webshop voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten tussen Tassen Museum Webshop en de Consument is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en bestellingen van Tassen Museum Webshop zullen worden voorgelegd aan de daartoe in Nederland bevoegde rechter.
U belt naar het kantoor van het tassenmuseum. Vraag hierbij naar de webshop. Het museum is dagelijks tussen 10.00 uur en 17.00 uur geopend. Het telefoonnummer is 020-5246452